About us

2021/11/15

List of Ambassadors of Japan in Egypt

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
Name From
(d/m/y)
To
Mr. Masaki NOKE 3/9/2018 15/11/2021
Mr. Takehiro KAGAWA 13/8/2014 16/8/2018
Mr. Toshiro SUZUKI 6/4/2013 5/8/2014
Mr. Norihiro OKUDA 11/8/2010 27/3/2013
Mr. Kaoru ISHIKAWA 10/3/2007 30/7/2010
Mr. Kunihiko MAKITA 26/07/2004 23/2/2007
Mr. Kazuyoshi URABE 14/11/2002  19/6/2004
Mr. Takaya SUTO 20/ 9/1999  6/11/2002
Mr. Takeshi OHARA 27/ 8/1997  6/ 9/1999
Mr. Kunio KATAKURA 12/ 8/1994 11/ 8/1997
Mr. Taizo WATANABE  7/ 4/1992 24/ 6/1994
Mr. Chusei YAMADA 12/10/1989 25/ 3/1992
Mr. Hiroshi HASHIMOTO 15/ 3/1987 31/ 8/1989
Mr. Yoshiya KATO 22/ 7/1984  3/ 3/1987
Mr. Yosuke NAKAE 15/ 5/1982 14/ 7/1984
Mr. Toshio YAMAZAKI  4/ 5/1980 30/ 4/1982
Mr. Mizuo KURODA 23/ 7/1978 5/ 4/1980
Mr. Tokichiro UOMOTO 16/ 3/1976 19/ 6/1978
Mr. Tsutomu WADA 16/ 9/1973 20/ 2/1976
Mr. Michitoshi TAKAHASHI 29/10/1970  4/ 7/1973
Mr. Yoshimitsu ANDO 30/ 7/1967 19/10/1970
Mr. Masayoshi KAKITSUBO 30/ 9/1965 22/ 7/1967
Mr. Eiji WAJIMA 18/12/1960  1/ 9/1965
Mr. Yutaka TSUCHIDA 12/ 3/1956 26/10/1960
Mr. Shigeru YOSANO 13/ 4/1954  2/ 3/1956


Minister Extraordinary and Plenipotentiary

Name From To
Mr. Shigeru YOSANO 28/12/1952 31/ 3/1954
Mr. Tadakatsu SUZUKI 24/11/1940 19/ 8/1942
Mr. Uzuhiko USAMI  5/ 6/1940 15/ 9/1940
Mr. Masayuki YOKOYAMA 20/8/1937 4/ 6/1940